Školski dokumenti

Statut

Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2018./2019.

Školski kurikulum 2018./2019.

Kućni red

Etički kodeks


Plan nabave za 2019. godinu

Trogodišnji financijski plan za razdoblje 2019. – 2021.

Obrazloženje financijskog plana

Trogodišnji financijski plan za razdoblje 2018. – 2020.

Obrazloženje financijskog plana

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017.godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2017. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2017.godinu

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u školi


Pravilnik zaštite od požara

Pravilnik o zaštiti na radu

Pravilnik o video nadzoru

Pravilnik o promicanju spoznaje štetnosti uporabe duhanskih proizvoda i srodnih proizvoda za zdravlje


Financijski izvještaji 1.- 12.2018. godine

Bilješke uz financijski izvještaj 1. -12. 2018.godine


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o zapošljavanju

Pravilnik o zaštititi osobnih podataka

Povjerenik za informiranje

Zakon o pravu na pristup informacijama 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Pravo na pristup informacijama – preuzimanje obrazaca

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.pdf)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (.csv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Odluka o imenovanju povjerenika za otpad

Zakoni s područja srednjoškolskog obrazovanja


Pravilnici s područja srednjoškolskog obrazovanja


Propisi s područja srednjoškolskog strukovnog obrazovanja


Državni pedagoški standard